Barion Pixel

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték szervezője: Marofka Eszter ev., adószám: 55525242-1-42

A játék leírása: A játék intervalluma: 2021. január 21. és 2021. február 7. között. Sorsolás: 2021. február 8-án.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a Habóka Instagram-oldalán közzétett nyereményjáték posztban való kérdés megválaszolása, a játékos részéről egy barát taggelése, valamint a Habóka oldalának és az Instagram-oldalának a követése:

 https://www.instagram.com/habokaszappan/

A sorsolást azok a választ adók között tartjuk, akik egyúttal az oldal kedvelői. Egy személy csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

A résztvevő személyek köre: A játékban minden Instagram adatlappal rendelkező személy részt vehet. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

A résztvevő a játékban történő részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a résztvevő a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni. A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyeremény: A sorsolást megnyerő játékos nyereménye: 1 db Levendulás tejberizs szappan, 1 db Pipitér szappan, 1 db Rózsakert szappan, 1 db Moszat maszat szappan valamint egy Levendula-bergamott szilárd sampon.

A sorsolás időpontja és a nyertes kihirdetése: 2021. február 8.

A nyertes játékban használt nevét közzétesszük a Facebook és az Instagram oldalunkon.

A nyeremény átadása: A nyertest kérjük, hogy e-mailben írja meg elérhetőségeit az hello@haboka.hu e-mail címre. Ezt követően a Szervező 4 munkanapon belül felveszi vele a kapcsolatot, és egyezteti az ajándék átvételének részleteit. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes játékost tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes játékos ennek ellenére nem értesül róla. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 1 hétig nem jelentkezik a nyereményért, a játék kiírója dönt arról, hogy újra sorsol-e. Új sorsolás esetén az új nyertes tájékoztatása érdekében ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és rá az előbbiekben a nyertes játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak.

A nyeremény nem ruházható át, és készpénzre nem váltható. A nyeremény átadásáról a játék szervezője 30 napon belül köteles gondoskodni.

A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

– a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;

– jelen játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

A szervező a szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

A szervező fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és mindazokat, amelyet saját belátása szerint jogsértőnek, vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak megfelelően kezeli a játékosok személyes adatait. Szervező általi adatkezelésre AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Szervezők kizárják felelősségüket a játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertes megállapítása és a nyereményátadása céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg játékos kijelenti, hogy jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

A játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik.

A Játék lezárultát követő 45 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Játék lebonyolítása során a magyar jogszabályok az irányadók.

A játékot az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. Az Instagram nem vesz részt a szervezésében, ezért mentesül a játékból adódó kötelezettségek alóle